روان کننده های بتنژل میکروسیلیکا (ژل بتن)گروت سیمانیالیاف مصنوعیدرزگیر بتن
 • روان کننده Concrete Plasticizer (CP)
  • توصیه احتیاطی
  • روش مصرف
  • اطلاعات فنی
  • مزایا و ویژگی ها
  • موارد مصرف
  • افزودنی کاهنده شدید آب بر پایه پلی کربوکسیلات با غلظت بالا است. این محصول به طور ویژه براي
   حفظ بلند مدت اسلامپ بتن طراحی گردیده است تا نیاز به تنظیم اسلامپ در محل را به حداقل برساند در حالیکه درصد
   هواي ایجاد شده در بچینگ تا محل بتن ریزي حفظ شود. علاوه بر ویژگی نامبرده این محصول دیگر ویژگی هاي
   پلی کربوکسیلات اعم از مقاومت فشاري بالا، افزایش مقاومت خمشی و خصوصیات گیرش عالی را دارا می باشد.
   می توان براي کاهش میزان سیمان مصرفی و یا همراه با مواد سیمانی مانند میکروسیلیس، فلاي اش
   و دیگر پوزولان ها به کار برد. این محصول فاقد یون کلر می باشد .
 • فوق روان کننده Concrete Super Plasticizer (CSP)
  • توصیه احتیاطی
  • روش مصرف
  • اطلاعات فنی
  • مزایا و ویژگی ها
  • موارد مصرف
  • افزودنی کاهنده شدید آب بر پایه پلی کربوکسیلات با غلظت بالا است. این محصول به طور ویژه براي
   حفظ بلند مدت اسلامپ بتن طراحی گردیده است تا نیاز به تنظیم اسلامپ در محل را به حداقل برساند در حالیکه درصد
   هواي ایجاد شده در بچینگ تا محل بتن ریزي حفظ شود. علاوه بر ویژگی نامبرده این محصول دیگر ویژگی هاي
   پلی کربوکسیلات اعم از مقاومت فشاري بالا، افزایش مقاومت خمشی و خصوصیات گیرش عالی را دارا می باشد.
   می توان براي کاهش میزان سیمان مصرفی و یا همراه با مواد سیمانی مانند میکروسیلیس، فلاي اش
   و دیگر پوزولان ها به کار برد. این محصول فاقد یون کلر می باشد .
 • ابر روان کننده Concrete Super Plasticizer+ (CSP+)
  • توصیه احتیاطی
  • روش مصرف
  • اطلاعات فنی
  • مزایا و ویژگی ها
  • موارد مصرف
  • افزودنی کاهنده شدید آب بر پایه پلی کربوکسیلات با غلظت بالا است. این محصول به طور ویژه براي
   حفظ بلند مدت اسلامپ بتن طراحی گردیده است تا نیاز به تنظیم اسلامپ در محل را به حداقل برساند در حالیکه درصد
   هواي ایجاد شده در بچینگ تا محل بتن ریزي حفظ شود. علاوه بر ویژگی نامبرده این محصول دیگر ویژگی هاي
   پلی کربوکسیلات اعم از مقاومت فشاري بالا، افزایش مقاومت خمشی و خصوصیات گیرش عالی را دارا می باشد.
   می توان براي کاهش میزان سیمان مصرفی و یا همراه با مواد سیمانی مانند میکروسیلیس، فلاي اش
   و دیگر پوزولان ها به کار برد. این محصول فاقد یون کلر می باشد .
 • Tab 1 content goes here.
 • Tab 2 content goes here.
 • Tab 3 content goes here.
 • Tab 4 content goes here.
درزگیر پلی یورتان تک جزئی
Content
درزگیر پلی پورتان دو جزئی
Content